1382cm太阳在线玩游戏(中国)公司官网

当前位置: 首页 - 师资队伍 - 杰出师资

国务院政府特殊津贴专家

国务院政府特殊津贴专家
序 号     
姓 名    
性 别  
人才类别    
批准时间     
备 注    
1
陈章明    
  
国务院特殊津贴人员
1992
退休    
2
王惠德    
  
国务院特殊津贴人员
1992
退休    
3
翟云芳    
  
国务院特殊津贴人员
1992
退休    
4
杨敏嘉    
  
国务院特殊津贴人员
1992
退休    
5
黄匡道    
  
国务院特殊津贴人员
1992
退休    
6
王子文    
  
国务院特殊津贴人员
1993
退休    
7
崔振华    
  
国务院特殊津贴人员
1993
退休    
8
陈抡元    
  
国务院特殊津贴人员
1993
退休    
9
陈淼鑫    
  
国务院特殊津贴人员
1993
退休    
10
张和光    
  
国务院特殊津贴人员
1993
退休    
11
张协隆    
  
国务院特殊津贴人员
1993
退休    
12
吴继周    
  
国务院特殊津贴人员
1994
退休    
13
张建群    
  
国务院特殊津贴人员
1995
退休    
14
罗光熹    
  
国务院特殊津贴人员
1997
退休    
15

  
国务院特殊津贴人员
1998
在职    
16
段玉波    
  
国务院特殊津贴人员
2001
退休    
17
吕延防    
  
国务院特殊津贴人员
2004
在职    
18
王宝辉    
  
国务院特殊津贴人员
2006
在职    
19
崔海清    
  
国务院特殊津贴人员
2006
退休    
20
戴 光    
  
国务院特殊津贴人员
2008
在职    
21
闫 铁    
  
国务院特殊津贴人员
2008
在职    
22
刘永建    
  
国务院特殊津贴人员
2010
在职    
23
蒋明虎    
  
国务院特殊津贴人员
2012
在职    
24
汪怀远    
  
国务院特殊津贴人员
2016
在职    
25
宋考平    
  
国务院特殊津贴人员
2018
在职    
26
董宏丽    
  
国务院特殊津贴人员
2018
在职    
27
王尊策    
  
国务院特殊津贴人员
2020
在职    

 

信息来源:人事处 数据更新日期:2021年3月